Algemene Voorwaarden

Artikel 1 (definities)

 1. Gebruiker: Merck Interieurbouw, gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 91, 3262 SN Oud-Beijerland, Nederland, met mailadres info@merckinterieurbouw.nl.
 2. Contractant: de contractpartij van gebruiker.
 3. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
 4. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
 5. Afevering: de feitelijke afevering aan / ten behoeve van contractant.

Artikel 2 (toepasselijkheid)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, alsmede op leveringen van betimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en stofferingen of overige diensten van of met gebruiker, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
 2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door contractant gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 3. De (ver) nietig (baar) heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
 4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen gebruiker en contractant overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen gebruiker en contractant.

Artikel 3 (offertes en prijzen)

 1. Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
 2. Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, montage- en installatiekosten, kosten van inbedrijfstelling tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte vermelde zaken of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen.
 3. Gebruiker is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke aan contractant, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door gebruiker moeten worden verricht of worden geleverd.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of monteren inrichting of gedeelte daarvan niet inbegrepen: a. Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren; b. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels. c. Gebruiker gaat bij het maken van berekeningen uit van het genoemde aantal m2 op basis van door contractant verstrekte gegevens en tekeningen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, zal nacalculatie plaatsvinden op basis van het werkelijke aantal m2.

 

Artikel 4 (totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

 1. De overeenkomst tussen Merck Interieurbouw en de contractant komt pas tot stand nadat Merck Interieurbouw de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan de contractant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging, afkomstig van de directie of een bevoegde persoon. Zolang Merck Interieurbouw de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de contractant, behoudt zij het recht om de aanbieding of offerte te herroepen of wijzigen.

 2. Als de contractant de opdrachtbevestiging niet binnen een week na ontvangst retour zendt, kan dit leiden tot vertraging, inclusief het niet halen van de opleverdatum. De kosten die voortvloeien uit deze vertraging kunnen niet aan Merck Interieurbouw worden toegerekend.

 3. Als een herroeping of wijziging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van Merck Interieurbouw, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 4. Als in de aanvaarding door de contractant voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht, of als wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt de overeenkomst pas tot stand indien Merck Interieurbouw schriftelijk aan de contractant heeft bevestigd dat zij hiermee geheel, volledig en zonder voorbehoud kan instemmen.

 5. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Merck Interieurbouw en de contractant.

 6. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de contractant, hetzij als gevolg van wijzigingen in de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd. En voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

 7. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar werkelijke uren dan wel kosten worden verrekend.

 8. Merck Interieurbouw is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 3 die zich voordoen na totstandkoming van de overeenkomst aan de contractant door te berekenen. Indien Merck Interieurbouw een dergelijke verhoging doorberekent, heeft de contractant slechts het recht om de overeenkomst te ontbinden als er sprake is van een totale prijsverhoging van 10% van de totaal overeengekomen prijs.

 9. Het recht op ontbinding als bedoeld in lid 8 van dit artikel is niet aanwezig indien het doorberekende verhogingen van kostprijsbepalende factoren betreft.

 10. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere contractanten, zijn zij in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk jegens Merck Interieurbouw, indien de verplichtingen jegens Merck Interieurbouw door een van de contractanten niet of slechts deels wordt nagekomen.

Artikel 5 (kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging)

 1. Merck Interieurbouw zal zich inspannen om de contractant zoveel mogelijk de beschreven producten of diensten te leveren zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, inclusief de overeengekomen kwaliteit en hoeveelheid. De inhoud van de opdrachtbevestiging die Merck Interieurbouw verzendt, is hierbij bepalend. Merck Interieurbouw is niet verplicht om eventuele kosten te vergoeden die voortvloeien uit de inschakeling van derden door de contractant om het geplaatste of geleverde werk te controleren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen.

 2. De contractant dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging direct, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst, schriftelijk aan Merck Interieurbouw kenbaar te maken. Indien de contractant dit nalaat, wordt de verzonden opdrachtbevestiging beschouwd als uitgangspunt voor de verplichtingen van Merck Interieurbouw jegens de contractant, zoals beschreven in lid 1.

 3. Monsters, modellen, tekeningen of films die aan de contractant worden getoond, dienen slechts ter indicatie en betekenen niet dat de door Merck Interieurbouw geleverde zaken daaraan exact moeten voldoen.

 4. De contractant kan geen rechten ontlenen aan mededelingen van Merck Interieurbouw over (technische) productspecificaties, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere informatieve documenten, tenzij dezelfde gegevens zijn opgenomen in de definitieve overeenkomst of in de eerdergenoemde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 5. Kleine afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat, aantallen en andere kenmerken van de door Merck Interieurbouw geleverde zaken geven de contractant geen recht om de tot stand gekomen overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigen ze opschorting van de betalingsverplichting, noch rechtvaardigen ze een vermindering van de verschuldigde koopprijs.

 6. Als de contractant materialen of onderdelen ter beschikking stelt voor verdere afwerking, montage of installatie, is Merck Interieurbouw alleen verantwoordelijk voor een deugdelijke afwerking, montage of installatie, maar niet voor de materialen of onderdelen zelf.

 7. Merck Interieurbouw aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ontwerpen, schetsen, schema’s en dergelijke die door of namens de contractant zelf zijn gemaakt, noch voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens de contractant zijn voorgeschreven. De contractant zal Merck Interieurbouw op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden op basis hiervan, inclusief aanspraken op intellectuele eigendomsrechten.

 8. Op eerste verzoek van Merck Interieurbouw moet de contractant onverwijld de noodzakelijke medewerking verlenen, zodat Merck Interieurbouw haar verplichtingen uit de overeenkomst tussen beide partijen kan nakomen, waaronder het verschaffen van vrije toegang tot plaatsen of gebouwen in de ruimste zin van het woord.

 9. Merck Interieurbouw behoudt zich te allen tijde het recht voor om de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door derden, zonder voorafgaand overleg of goedkeuring van de contractant. Tevens heeft Merck Interieurbouw het recht om haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

 10. Merck Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, enige gevolgschade of schade uit andere oorzaken die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de contractant beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht of deze door Merck Interieurbouw of derden worden verwerkt of bewerkt, tenzij er sprake is van opzet van Merck Interieurbouw. De contractant vrijwaart Merck Interieurbouw volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de contractant of derden.

Artikel 6 (uitvoering van werk)

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Merck Interieurbouw ervoor te zorgen dat: a. de plaats waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen moeten worden opgeborgen of afgeleverd, zodanig is ingericht dat beschadiging of diefstal op welke wijze dan ook niet kan plaatsvinden; b. er onbelemmerde en voldoende toegang is tot de ruimte waar aflevering, montage en/of afwerking moet plaatsvinden, en de contractant alle medewerking verleent om een soepele aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te maken; c. indien een takel, lift of ander transportmiddel nodig is, deze met bediening door en voor rekening van de contractant ter beschikking wordt gesteld, en het gebruikte instrument voldoet aan de geldende overheidsvoorschriften. Eventuele schade die hierbij ontstaat, is voor rekening van de contractant, tenzij aan de zijde van Merck Interieurbouw sprake is van schuld; d. eventuele sloopwerkzaamheden in de ruimte waar aflevering en/of montage moet plaatsvinden, zijn uitgevoerd; e. de (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse delen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon worden aangeleverd; f. er elektriciteit, lucht, water en eventueel verwarming beschikbaar zijn in de ruimte waar gewerkt moet worden; g. eventuele andere werkzaamheden in dezelfde ruimte zijn voltooid voordat Merck Interieurbouw begint, zodat er geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van het werk; h. in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende de werkzaamheden gesloten is voor het publiek; i. de temperatuur in de ruimte minimaal 17°C is, de ondervloertemperatuur minimaal 13°C is, en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 75% is.

 2. Vloeren en wanden dienen schoon, droog en vlak te worden opgeleverd voordat de werkzaamheden beginnen. Eventuele werkzaamheden voor het gereed maken van de ondergronden, uitgevoerd door Merck Interieurbouw, worden beschouwd als meerwerk en worden in rekening gebracht.

 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het volgende met betrekking tot de afwerking van vloeren/wanden: a. de vloeren moeten zodanig vlak zijn dat zachte vloerbedekking zonder verdere voorbereiding kan worden aangebracht; b. de dekvloeren moeten uitgehard (droog) en drukvast zijn. Het maximale toegestane vochtpercentage is: • Bij cementdekvloeren: 3,5% voor tapijt en marmoleum, 2,5% voor vinyl. • Bij anhydrietvloeren: 1,0% voor tapijt, 0,5% voor vinyl en marmoleum. c. indien tegelwerk op wanden/vloeren wordt aangebracht, dienen deze gereed te zijn voor het tegelwerk.

 4. De contractant is verantwoordelijk voor het verzorgen van faciliteiten (binnenlift of kraan) voor het verticaal transport van goederen.

 5. De contractant dient zelf de afvoer van puin- en afvalmaterialen te regelen, of een container ter beschikking te stellen.

 6. Kosten en opschorting van levertermijnen komen voor rekening van de contractant als niet wordt voldaan aan de voorafgaande bepalingen.

Artikel 7 (levertijden, levering, aflevering en risico)

 1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tussen Merck Interieurbouw en contractant tot stand is gekomen en alle noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van het werk in het bezit zijn van Merck Interieurbouw. Contractant is verplicht om alle benodigde gegevens en keuzebepalingen tijdig aan Merck Interieurbouw te verstrekken om de voortgang van het werk mogelijk te maken.

 2. De door Merck Interieurbouw opgegeven leveringstermijnen zijn niet fataal. Het verstrijken van deze termijnen leidt niet automatisch tot verzuim van Merck Interieurbouw en geeft contractant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of de betalingsverplichting op te schorten. In deze gevallen is een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarin een minimale herstel- of leveringstermijn van 21 dagen wordt gesteld.

 3. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen gereed staan voor contractant in het voorraad/opslagmagazijn van Merck Interieurbouw of van door hen ingeschakelde derden, tenzij anders schriftelijk of anderszins is overeengekomen en aan contractant is bevestigd.

 4. Vanaf het moment zoals bedoeld in lid 3 worden de afgeleverde zaken geacht onder het beheer van contractant te vallen, en zijn ze voor diens rekening en risico.

 5. Als de aflevering niet plaatsvindt zoals bepaald in lid 3 van dit artikel, zullen de goederen worden afgeleverd/bezorgd op de overeengekomen plaats(en) zoals bepaald in de offerte of opdrachtbevestiging, of zoals later schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Gedurende het transport zijn de goederen verzekerd door Merck Interieurbouw.

 6. In het geval van aflevering zoals bepaald in lid 5, komen de kosten voor aflevering of bezorging – inclusief transportkosten – volledig voor rekening van contractant, en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van toepassing. Als om welke reden dan ook meerdere transporten door Merck Interieurbouw moeten worden uitgevoerd, zijn de daarmee verband houdende kosten ook voor rekening van contractant, tenzij deze toe te schrijven zijn aan Merck Interieurbouw.

 7. Als het transport niet wordt uitgevoerd door de vaste transporteur van Merck Interieurbouw, kan contractant worden gevraagd om hulp te bieden bij het laden en lossen van de te leveren goederen.

 8. Geleverde goederen worden geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd, tenzij contractant tijdig binnen 72 uur (zie 13.4) schriftelijk melding maakt van beschadigingen aan de geleverde goederen.

 9. Merck Interieurbouw is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan contractant te factureren, zonder in verzuim te raken.

Artikel 8 (verlangen van zekerheden en opschorting)

 1. Indien er redelijke twijfel bestaat bij Merck Interieurbouw over de betalingscapaciteit of solvabiliteit van contractant, is Merck Interieurbouw bevoegd de aflevering of bezorging zoals bedoeld in artikel 7 op te schorten totdat contractant voldoende zekerheid heeft geboden voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen aan Merck Interieurbouw.

 2. De beoordeling van de door contractant aangeboden zekerheden zoals bedoeld in lid 1 is aan Merck Interieurbouw. Contractant is aansprakelijk voor eventuele schade die Merck Interieurbouw lijdt door deze vertraagde aflevering of bezorging.

Artikel 9 (opslag, transport, opschorting en retentierecht)

 1. Indien door niet aan Merck Interieurbouw toe te rekenen omstandigheden de af te leveren zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd zoals bepaald in artikel 7 lid 5, heeft Merck Interieurbouw het recht om deze zaken op kosten en risico van contractant al dan niet bij derden te (laten) opslaan.

 2. Als de opdrachtgever achterstallige betalingen heeft, is Merck Interieurbouw gerechtigd om de goederen op kosten en risico van contractant op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen totdat alle vervallen termijnen zijn betaald.

 3. De opslagkosten zullen minimaal € 2.50/m2/per dag bedragen. Contractant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk of op andere wijze op de hoogte gesteld van de opslag. De opgeslagen zaken worden geacht te zijn afgeleverd of bezorgd aan contractant en zijn vanaf het moment van opslag voor het risico van contractant. De betaling van de opslagkosten moet plaatsvinden voordat de producten opnieuw worden geleverd.

 4. Indien Merck Interieurbouw overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, zijn zowel de factuur voor opslagkosten als de factuur voor afgeleverde of bezorgde zaken onmiddellijk en volledig opeisbaar. Voor elke dag dat contractant weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, na de kennisgeving zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is contractant naast de opslagkosten zoals vermeld in lid 3, een boete van € 100, – per dag verschuldigd, met een maximum van € 10.000, -. Merck Interieurbouw is bevoegd om nakoming van alle betalings- of afnameverplichtingen, evenals de reeds opeisbare boete en kosten te vorderen, zonder afbreuk te doen aan het recht van Merck Interieurbouw op aanvullende schadevergoeding.

 5. Merck Interieurbouw is bevoegd om zijn verplichting tot afgifte van opgeslagen zaken op te schorten totdat alle opeisbare facturen, boete en kosten zoals bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel, volledig door contractant zijn voldaan. Tevens tot alle opeisbare vorderingen van Merck Interieurbouw uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten, dan wel uit andere hoofde, zijn voldaan, inclusief alle vorderingen van Merck Interieurbouw wegens niet-nakoming of onvoldoende nakoming van verplichtingen door contractant.

 6. Ingeval zaken ter reparatie of onderhoud aan Merck Interieurbouw worden aangeboden, heeft Merck Interieurbouw het recht om de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat alle opeisbare facturen voor deze werkzaamheden volledig zijn voldaan, en ook totdat contractant alles wat verschuldigd is uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten of andere verplichtingen, volledig heeft voldaan, inclusief alle vorderingen van Merck Interieurbouw wegens niet-nakoming of onvoldoende nakoming van verplichtingen door contractant.

 7. Als Merck Interieurbouw om welke reden dan ook zaken van contractant onder zich heeft, heeft het ook het recht om de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat contractant aan alle opeisbare vorderingen heeft voldaan die Merck Interieurbouw, al dan niet op grond van dit artikel, heeft tegen contractant.

 8. Als contractant op enigerlei wijze, om welke reden dan ook, in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen jegens Merck Interieurbouw, heeft Merck Interieurbouw eveneens het recht om de (af)levering van zaken op te schorten of het retentierecht uit te oefenen zoals bepaald in de voorgaande leden van dit artikel. Bovendien heeft Merck Interieurbouw het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 10 (niet-toerekenbare tekortkoming)

 1. De levertijd of overeengekomen termijn voor leveringen van zaken en andere diensten door Merck Interieurbouw, zoals genoemd in artikel 7, wordt verlengd met de periode waarin Merck Interieurbouw door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.

 2. Er is sprake van overmacht aan de zijde van Merck Interieurbouw als deze na het sluiten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, verhinderd wordt om aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, vandalisme, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, onwerkbare omstandigheden, zowel in het bedrijf van Merck Interieurbouw als bij derden van wie Merck Interieurbouw de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of tijdens transport, al dan niet in eigen beheer, en alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Merck Interieurbouw, ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Merck Interieurbouw in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 3. Als door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan drie maanden vertraagd wordt, hebben zowel Merck Interieurbouw als contractant het recht om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen door middel van een schriftelijke beëindigingsverklaring aan de andere partij. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd op het moment dat de schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Merck Interieurbouw, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, recht op vergoeding van de gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

 4. Als door overmacht de resterende door Merck Interieurbouw bestelde zaken of te leveren diensten meer dan twee maanden vertraagd worden, is contractant echter verplicht de overeengekomen vergoeding of betreffende facturen te voldoen voor de zaken of diensten die al door Merck Interieurbouw zijn geleverd of uitgevoerd, evenals voor dat deel van het werk of de zaken dat door die overmacht niet kan worden voltooid of klaargemaakt voor levering, tot het moment waarop de overmacht heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 (garantie)

 1. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.

 2. Op geleverde meubelen geldt een garantie van één jaar, mits ze worden gebruikt onder normale omstandigheden.

 3. Voor gebreken die naar hun aard pas na langere tijd ontdekt kunnen worden, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.

 4. Als er sprake is van partiële oplevering van het werk, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van die delen.

 5. Garanties zijn alleen van toepassing als de zaken door contractant zijn onderhouden volgens de instructies van Merck Interieurbouw, die aan contractant zijn verstrekt. De kosten van montage van defecte onderdelen vallen niet onder de garantie.

 6. De garantieverplichting van Merck Interieurbouw volgens de voorgaande bepalingen bestaat uit het opnieuw uitvoeren van montagewerkzaamheden en/of het herstellen van montagefouten, of naar keuze, het vervangen van de geleverde zaak of het (gedeeltelijk) crediteren van de factuur.

 7. Contractant kan alleen een beroep doen op deze garantievoorwaarden als hij aan alle verplichtingen jegens Merck Interieurbouw heeft voldaan die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen beide partijen.

 8. Geen garantie is van toepassing op door contractant voorgeschreven constructies of materialen, of op materialen die door contractant of in zijn opdracht door derden zijn geleverd, tenzij dit is goedgekeurd door Merck Interieurbouw.

 9. Herstellingen of veranderingen die verband houden met lid 8 worden door Merck Interieurbouw alleen uitgevoerd voor rekening van contractant, tenzij Merck Interieurbouw hiermee heeft ingestemd volgens het bepaalde in lid 5.

 10. Als een ruimte waarin het werk wordt aangebracht vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, is dit volledig voor risico van contractant.

 11. Geen garantie is van toepassing op glas, verkleuring van hout en op ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

 12. Garantie is alleen van kracht bij normaal gebruik, tenzij anders is overeengekomen over het beoogde gebruik.

Artikel 12 (aansprakelijkheid)

 1. Naast de aansprakelijkheid op grond van de verleende garantie volgens artikel 11, is Merck Interieurbouw alleen aansprakelijk voor schade die direct en uitsluitend het gevolg is van opzettelijk handelen van Merck Interieurbouw, zijn leidinggevende ondergeschikten, of van de door hem ingeschakelde derden, met inachtneming van het volgende.

 2. Merck Interieurbouw is alleen aansprakelijk voor schade waarvoor hij verzekerd is, en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. Als de verzekeraar van Merck Interieurbouw geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Merck Interieurbouw beperkt tot het netto factuurbedrag zoals vermeld in de opdrachtbevestiging van Merck Interieurbouw aan de contractant, met een maximum van € 25.000,00 inclusief BTW. In ieder geval is er géén sprake van opzet als bedoeld in lid 1 in de volgende situaties:

a) Merck Interieurbouw is nooit aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door hem geleverde zaken, voortvloeiend uit het (al dan niet ondeskundig) gebruik of de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf, evenals voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet afwijken van de geldende voorschriften – door of namens de contractant uitdrukkelijk zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld aan Merck Interieurbouw of aan door hem ingeschakelde derden.

b) Merck Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade van de contractant of derden die direct of indirect voortvloeit uit het feit dat mondelinge of schriftelijke adviezen verstrekt door of namens Merck Interieurbouw niet, niet-tijdig of niet naar behoren worden opgevolgd door de contractant, zijn vertegenwoordiger of derden.

c) In het geval van mondeling verstrekte informatie door of namens Merck Interieurbouw, is hij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

d) Er wordt geen vergoeding verstrekt voor zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade, ongeacht de oorzaak ervan (bedrijfsstoring, andere onkosten, inkomstenderving, etc.). Het is de verantwoordelijkheid van de contractant om zich hiertegen te verzekeren.

e) De door Merck Interieurbouw te vergoeden schade zal worden verminderd als de prijs of vergoeding die de contractant moet betalen, in verhouding gering is ten opzichte van de omvang van de schade die de contractant heeft geleden.

 1. Contractant dient Merck Interieurbouw en de door hem ingeschakelde derden te vrijwaren voor enige aanspraken van derden met betrekking tot vergoeding van schade die voortvloeit uit het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken of diensten.

 2. Indien contractant één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Merck Interieurbouw of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is contractant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Merck Interieurbouw en de door hem ingeschakelde derden als gevolg hiervan lijden, onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Merck Interieurbouw op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 (reclames)

 1. Onder reclames wordt verstaan: het beroep van de contractant op het feit dat de door Merck Interieurbouw geleverde zaken of uitgevoerde diensten niet voldoen aan de gesloten overeenkomst, inclusief zichtbare en niet direct zichtbare gebreken aan het geleverde.

 2. Contractant is verplicht om bij aflevering of bezorging alle geleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, onmiddellijk te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en andere zichtbare gebreken, en deze binnen 48 uur na aflevering of bezorging te controleren op niet direct zichtbare gebreken.

 3. Indien de geleverde of bezorgde zaken zoals bedoeld in lid 2 door Merck Interieurbouw moeten worden geïnstalleerd of gemonteerd voordat ze in gebruik kunnen worden genomen, is contractant verplicht om de controle op zichtbare gebreken zoals bedoeld in lid 2 uit te voeren: onmiddellijk nadat de installatie of montage is voltooid en vervolgens zo snel mogelijk op niet direct zichtbare gebreken.

 4. Contractant dient eventuele reclames met betrekking tot zichtbare gebreken binnen 72 uur na aflevering, bezorging, installatie of montage schriftelijk en met een duidelijke beschrijving van de gebreken aan Merck Interieurbouw kenbaar te maken. Reclames die worden ingediend na het verstrijken van de termijn van 72 uur worden niet meer in behandeling genomen door Merck Interieurbouw.

 5. Voor niet direct zichtbare gebreken aan het geleverde of bezorgde geldt dat contractant reclames schriftelijk bij Merck Interieurbouw moet indienen binnen 72 uur nadat deze gebreken door contractant zijn geconstateerd, of redelijkerwijs hadden moeten worden geconstateerd.

 6. Onder niet-zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande bepalingen worden gebreken verstaan die voortkomen uit constructie-, specificatie- of ontwerpfouten en die ervoor zorgen dat de contractant de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn aangeschaft. Deze gebreken waren niet zichtbaar binnen de termijnen zoals genoemd in de leden 2 tot en met 5.

 7. Tijdig (en op de juiste wijze) ingediende reclames bij gebruiker geven de contractant niet het recht om de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid om de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 8. Indien er een verschil van mening is tussen gebruiker en contractant over de gegrondheid van een tijdig en correct ingediende reclame, wordt dit eerst voorgelegd aan een deskundige die door gebruiker wordt benoemd. De kosten van deze deskundige worden gedragen door de partij die (overwegend) in het ongelijk wordt gesteld.

 9. Als de reclame door gebruiker of de in lid 8 genoemde deskundige als gegrond wordt verklaard, is gebruiker alleen verplicht om vervangende zaken te leveren of vergelijkbare nieuwe diensten te verlenen. Het crediteren van de factuur en het teruggeven van de koopprijs is ter beoordeling van gebruiker. Retourzendingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande instemming van gebruiker, en dit verplicht gebruiker niet automatisch tot vervanging, herstel of creditering.

 10. Rechtsvorderingen en verweren gebaseerd op ingediende reclames moeten – op straffe van verval van dit recht – binnen één jaar na het indienen van de reclame of nadat de deskundige zijn definitieve oordeel heeft gegeven volgens lid 8, worden ingesteld. Artikel 12 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 (betaling)

 1. De betaling zal als volgt verlopen bij Merck Interieurbouw: 50% van het totale bedrag wordt in rekening gebracht bij het aangaan van de opdracht; 45% wordt in rekening gebracht vier weken voor de levering; en 5% bij de eerste oplevering.

 2. Bij de derde betaling kan de contractant 5% van het totale bedrag inhouden als garantie voor kleine onderdelen van het werk die mogelijk nog niet zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag wordt opeisbaar zodra Merck Interieurbouw aan de garantieverplichting heeft voldaan.

 3. Indien echter blijkt dat de gereed gekomen zaken moeten worden opgeslagen, zullen de betalingen (desgewenst verminderd met 5% als garantie) opeisbaar zijn op het moment dat de zaken klaar zijn voor aflevering, onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval worden de montagekosten opeisbaar op het moment van de eerste oplevering van het werk.

 4. In alle andere gevallen waarin betaling niet volgens artikel 1 van deze bepaling plaatsvindt, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Merck Interieurbouw aangewezen bank- of girorekening, naar keuze van Merck Interieurbouw.

 5. Werkzaamheden die buiten de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden vallen (meerwerk) worden altijd volledig in rekening gebracht op een aparte factuur.

 6. Contractant is niet gemachtigd om enig bedrag in mindering te brengen of te verrekenen op de betalingen wegens een vermeende tegenvordering.

 7. De betaling door contractant wordt als voltooid beschouwd op het moment dat het volledige verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de door Merck Interieurbouw aangewezen bank- of girorekening, of – indien contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag (inclusief door Merck Interieurbouw in rekening gebrachte kosten) aan Merck Interieurbouw is betaald. Contractant is, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen of geldende betalingstermijn is verstreken.

 8. Indien betaling contant bij aflevering of bezorging dient te gebeuren, is contractant, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, in verzuim vanaf de dag volgend op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. In het geval Merck Interieurbouw de zaken heeft opgeslagen volgens het bepaalde in artikel 9 lid 3, is contractant, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop Merck Interieurbouw de schriftelijke kennisgeving over de opslag heeft verstuurd.

 9. Vanaf de eerste dag dat contractant in verzuim is geraakt volgens de voorgaande leden van dit artikel, is contractant de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd volgens artikel 6:119a BW over het verschuldigde bedrag met betrekking tot afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken, voor elke maand of een deel daarvan waarin de vervaldag wordt overschreden.

 10. Vertragingen als gevolg van het niet tijdig of volledig nakomen van de betalingsverplichting kunnen niet aan Merck Interieurbouw worden toegeschreven.

 11. Indien contractant niet tijdig of volledig voldoet aan zijn betalings- of afnameverplichtingen en daardoor in verzuim raakt, heeft Merck Interieurbouw het recht om de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen. In dat geval is contractant aansprakelijk voor de door Merck Interieurbouw geleden schade, waaronder winstderving, transportkosten en andere kosten met betrekking tot de overeenkomst tussen beide partijen, inclusief kosten voor het inschakelen van derden.

 12. Indien Merck Interieurbouw buitenrechtelijke maatregelen neemt bij het in verzuim raken van contractant, waaronder sommaties, aanmaningen of incassomaatregelen die door of namens Merck Interieurbouw zijn genomen, komen de kosten daarvan voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250, -. Indien Merck Interieurbouw gerechtelijke incassokosten maakt, inclusief beslagkosten, komen de daadwerkelijke incassokosten volledig voor rekening van contractant.

 13. Merck Interieurbouw behoudt zich het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen van contractant of vooruitbetaling te eisen, zowel voor als na het aangaan van de overeenkomst. Artikel 8 is op overeenkomstige wijze van toepassing.

Artikel 15 (eigendomsvoorbehoud)

 1. Alle afgeleverde, bezorgde of nog te leveren, dan wel te bezorgen zaken blijven eigendom van Merck Interieurbouw, totdat de contractant de overeengekomen prijs en alle andere verplichtingen die voortvloeien uit eerdere of latere overeenkomsten met Merck Interieurbouw, volledig heeft voldaan.

 2. In geval van verzuim van de contractant volgens artikel 14, of wanneer de contractant nalaat de zaken feitelijk af te nemen zoals bedoeld in artikel 7, blijven de zaken eigendom van Merck Interieurbouw totdat ook de rente volgens artikel 14 lid 9 volledig is voldaan, of de boete of opslagkosten volgens artikel 9 lid 4, of de buitengerechtelijke kosten volgens artikel 14 lid 12 volledig zijn voldaan.

 3. Indien Merck Interieurbouw in het kader van de overeenkomst ook werkzaamheden heeft verricht die vergoed moeten worden, blijven de afgeleverde/bezorgde zaken eigendom van Merck Interieurbouw totdat de contractant alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens niet-nakoming of onvoldoende nakoming.

 4. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is volgens de voorgaande leden, is de contractant niet bevoegd de aan hem afgeleverde/bezorgde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, te verpanden aan derden of op enigerlei wijze te bezwaren met rechten van derden.

 5. Vanaf het moment dat de contractant volgens artikel 14 in verzuim is, of wanneer Merck Interieurbouw reden heeft om te vrezen dat de contractant in verzuim zal raken, is Merck Interieurbouw bevoegd om de aan de contractant afgeleverde/bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen en op te halen. De contractant is verplicht om deze zaken onverwijld op het eerste verzoek van Merck Interieurbouw terug te geven en de noodzakelijke medewerking te verlenen, inclusief het verschaffen van vrije toegang op/in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin van het woord. De kosten voor deze teruggave zijn volledig voor rekening van de contractant. Na terugname wordt de contractant gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten voor de teruggave en eventuele schade geleden door Merck Interieurbouw.

 6. Indien de contractant uit of mede uit de zaken zoals bedoeld in dit artikel een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verwerft, of indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en de contractant daarin deelgenoot wordt, is de contractant verplicht om op het eerste verzoek van Merck Interieurbouw een bezitloos (stil) pandrecht op die zaak te verlenen, met inachtneming van de wettelijke vereisten daarvoor zoals bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW, tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Merck Interieurbouw op de contractant die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen volgens dit artikel. De kosten voor het tot stand komen van het genoemde pandrecht zijn voor rekening van de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 7. Op de afgeleverde/bezorgde zaken die volgens het voorgaande in eigendom zijn overgegaan op de contractant, is het bepaalde in lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 8. Zolang de eigendom van de afgeleverde/bezorgde zaken nog niet aan de contractant is overgegaan, maar de contractant wel de feitelijke macht daarover heeft verkregen, is hij verplicht ervoor te zorgen dat de zaken gedurende die periode in dezelfde staat en kwaliteit blijven als op het moment van aflevering/bezorging. Daarnaast moet de contractant ervoor zorgen dat deze zaken individualiseerbaar zijn en blijven ten gunste van het eigendomsrecht van Merck Interieurbouw.

 9. De verplichtingen zoals genoemd in lid 8 zijn van overeenkomstige toepassing in de situatie zoals bedoeld in artikel 9. Bij gebreke hiervan is de contractant gehouden om alle daaruit voor Merck Interieurbouw voortvloeiende schade te vergoeden.

 10. De contractant is verplicht de afgeleverde/bezorgde zaken zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel volledig te verzekeren tegen brand-, ontploffings-, waterschade, diefstal en vandalisme. Op eerste verzoek dient de contractant de polissen hiervan aan Merck Interieurbouw ter inzage te geven. Bij gebreke hiervan is de contractant gehouden om alle daaruit voor Merck Interieurbouw voortvloeiende schade te vergoeden.

 11. Op eerste verzoek van Merck Interieurbouw dient de contractant alle aanspraken en vorderingen uit hoofde van de genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan Merck Interieurbouw te verpanden, met inachtneming van de wettelijke vereisten daarvoor zoals bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW, tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Merck Interieurbouw op de contractant die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen volgens dit artikel. De kosten voor het tot stand komen van het genoemde pandrecht zijn voor rekening van de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 12. Het bepaalde in lid 11 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van contractant tegen een of meerdere van
  diens afnemers of andere derden.

Artikel 16 (eigendommen Merck Interieurbouw)

 1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen, die Merck Interieurbouw of door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst aan de contractant ter beschikking stelt (zoals afbeeldingen, tekeningen, opgaven, schema’s, afmetingen, reclame- of promotiemateriaal en dergelijke), blijven te allen tijde eigendom van Merck Interieurbouw of de betreffende derden. Merck Interieurbouw behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij de contractant gehouden is deze zaken op eigen kosten aan Merck Interieurbouw te retourneren.

 2. De contractant dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als eigendom van Merck Interieurbouw of de derden te kenmerken of te waarmerken.

 3. Het is de contractant niet toegestaan om ten behoeve van derden enige zekerheids- of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 bedoelde zaken.

 4. Het is de contractant niet toegestaan om de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de tussen Merck Interieurbouw en de contractant gesloten overeenkomst. De in lid 1 bedoelde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de door Merck Interieurbouw verstrekte voorwaarden of richtlijnen.

 5. De contractant is verplicht om Merck Interieurbouw onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele acties of gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. De contractant vrijwaart Merck Interieurbouw voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade die Merck Interieurbouw daardoor lijdt of in de toekomst zou kunnen lijden.

Artikel 17 (ontbinding)

 1. Indien de contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met Merck Interieurbouw gesloten overeenkomst voldoet, is Merck Interieurbouw gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit laat het recht van Merck Interieurbouw op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan onverlet.

 2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing in geval van schorsing van betalingen, aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring, het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de contractant, of in geval van diens overlijden, of indien de contractant door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. In deze gevallen is de contractant verplicht dit onverwijld schriftelijk te melden aan Merck Interieurbouw.

 3. In de gevallen genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die Merck Interieurbouw heeft op de contractant direct en volledig opeisbaar.

Artikel 18 (intellectueel eigendom, auteursrechten en publiciteit)

 1. Onverminderd het overigens bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, behoudt Merck Interieurbouw zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten met betrekking tot door Merck Interieurbouw ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, (installatie)plannen en dergelijke.

 2. Alle door Merck Interieurbouw verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Merck Interieurbouw worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden getoond, tenzij de aard van de stukken het tegenovergestelde uitdrukkelijk aangeeft.

 3. In geval van opdrachten van de contractant tot (re)productie van goederen of door de contractant verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten, vrijwaart de contractant Merck Interieurbouw voor alle mogelijke aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

 4. Merck Interieurbouw is gerechtigd om de door haar geleverde/vervaardigde zaken of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de contractant af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de contractant of derden, en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de contractant of een derde.

Artikel 19 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

 1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

 2. Op de tussen Merck Interieurbouw en de contractant gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomsten zullen eveneens worden beslecht naar Nederlands recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen tussen Merck Interieurbouw en de contractant.

 3. De Nederlandse rechter, met inbegrip van de Kantonrechter in het arrondissement Almelo, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Merck Interieurbouw en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de wet of internationale verdragen.